Publikacija “Etički kodeks za muzeje” izdata je 2007. godine u trojezičnom prevodu. “Etički kodeks za muzeje” predstavlja kamen temeljac Međunarodnog komiteta muzeja (ICOM) čiji je punopravni član Udruženje ICOM – Nacionalni komitet Bosne i Hercegovine. Prevod Kodeksa na bosanski, hrvatski i srpski jezik u sklopu jedinstvenog projekta zajednički su realizirali nacionalni komiteti ICOM-a iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Projekat je finansirao Međunarodni komitet muzeja (ICOM) u sklopu obilježavanja 60 godina rada. Ovo je prvi prijevod Etičkog kodeksa za muzeje koji je urađen u Bosni i Hercegovini i kojeg su uradile zajednički tri zemlje. Publikacija sadrži 16 strana. Kroz 8 poglavlja taksativno su obrađeni svi problemi i pravila u muzejskoj struci. Publikacija je osim muzejima korisna i bibliotekama s obzirom da mnoge posjeduju i zavičajne zbirke.

ICOM propisuje standarde za muzeje u dizajniranju, upravljanju i organiziranju zbirki.

ICOM-ov Etički kodeks za muzeje propisuje minimalne standarde profesionalne prakse za muzeje i njihove zaposlenike.

ICOM-ov Kodeks profesionalne etike jednoglasno je prihvaćen na 15-toj Generalnoj skupštini ICOM-a u Buenos Airesu (Argentina) 04. novembra 1986. godine. Dopunjen je na 20-toj Generalnoj skupštini u Barceloni (Španjolska) 06. jula 2001. godine, a preimenovan u ICOM-ov Etički kodeks za muzeje i revidiran na 21-oj Generalnoj skupštini u Seoulu (Koreja) 08. oktobra 2004. godine.

Uključivanjem u Organizaciju, članovi ICOM-a se obavezuju da će se pridržavati ICOM-ovog Etičkog kodeksa za muzeje.